Powered by Smartsupp Skip to main content
Szukaj

Regulamin podmiotu leczniczego

HC Medica

(„Regulamin”)

 

§1

Postanowienia ogólne, Cele i zadania HC Medica

 1. Niniejszy Regulamin ustanowiony został dla podmiotu leczniczego działającego pod firma: HC Medica S.p.Z.o.o.
 2. Wpis HC Medica do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą:
 3. Regulamin określa sposób i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych przez HC Medica, w tym zatrudnione w nim lub współpracujące z nim osoby wykonujące zawody medyczne.
 4. HC Medica działa w oparciu o powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności:
 5. a) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2020 г., poz. 295); b) ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 849 ze zm.);
  c) wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego;
  d) Regulaminu.
 6. Celem HC Medica jest udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu dermatologii, trychologii, chirurgii, medycyny estetycznej oraz transplantacji włosów.
 7. HC Medica zapewnia wykonywanie powyższych świadczeń opieki zdrowotnej przez wykwalifikowaną kadrę medyczną oraz wyszkolony personel pomocniczy.
 8. Do zadań HC Medica należy w szczególności:
  a) Zapewnienie wysokiej jakości świadczeń opieki zdrowotnej,
  b) Rzetelne wykonywanie obowiązków wynikających ze statusu podmiotu służby zdrowia,
  c) Stałe i systematyczne podwyższanie wiedzy i umiejętności zawodowych,
  d) Przestrzeganie etyki i tajemnicy zawodowej,
  e) Zapewnienie nowoczesnych, efektywnych i uznanych metod leczniczych.
  f) Stosowanie wysokiej jakości sprzętu medycznego, będącego pod stałym nadzorem technicznym i spełniającego wszelkie wymagane prawem normy jakości,
  g) Udzielanie świadczeń zdrowotnych ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa i potrzeb pacjentów oraz przestrzeganie praw pacjenta

 

§2

Struktura organizacyjna

 1. W skład HC Medica wchodzą następujące jednostki organizacyjne: Piotr Nowak – Prezes Zarządu.
 2. Miejscem udzielania świadczeń jest: klinika znajdująca się we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 57d lokal B/B.
 3. Nadzór merytoryczny nad działaniem wszystkich komórek organizacyjnych wykonujących działalność medyczną sprawują wspólnicy.

 

§3

Udzielanie świadczeń

 1. HC Medica udziela ambulatoryjnych oraz stacjonarnych świadczeń zdrowotnych. HC Medica udziela świadczeń odpłatnie.
 2. Świadczenia ambulatoryjne obejmują świadczenia zdrowotne z zakresu: dermatologii, trychologii, medycyny estetycznej, transplantacji włosów, chirurgii plastycznej oka oraz punktu pobrań krwi.
 3. Świadczenia w ramach chirurgii jednego dnia obejmują świadczenia zdrowotne z zakresu: dermatologii, trychologii, medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej oka oraz transplantacji włosów
 4. Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w podmiocie regulowany jest wymogami Ustawy o działalności leczniczej, Regulaminu organizacyjnego, umów cywilnoprawnych zawartych z innymi ubezpieczycielami oraz umów cywilnoprawnych zawartych z innymi podmiotami świadczącymi usługi na rzecz podmiotu leczniczego jako podwykonawcy.
 5. Świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny lub inne osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia ora spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach.
 6. HC Medica udziela świadczeń zdrowotnych z zachowaniem należytej staranności, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, respektując prawa pacjenta oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
 7. HC Medica i jego pracownicy zobowiązują się zachować w tajemnicy informację związaną z pacjentem, a uzyskaną w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
 8. Pomieszczenia oraz wyposażenie HC Medica w sprzęt medyczny odpowiadają wymaganiom fachowym, sanitarnym i standardom określonym w odrębnych przepisach. Aparatura i sprzęt medyczny są wprowadzone do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§4

 1. HC Medica udziela świadczeń zdrowotnych w godzinach 8 – 20 w dni pracujące oraz w godzinach 8 – 20 w soboty – w zależności od istniejącego zapotrzebowania.
 2. Rejestracja czynna jest 9 – 18 od poniedziałku do piątku. Rejestracja możliwa jest również w innych godzinach poprzez: telefon, e-mail oraz portale Booksy, Instagram, Medfile.
 3. Rejestracja pacjentów oraz umawianie terminów należy do zadań personelu administracyjnego HC Medica . Personel ustala termin wizyty lub zabiegu wg. kolejności zgłaszania się pacjentów, w sposób dostosowany do kalendarza wizyt lub zabiegów, prowadzonego przez poszczególnych lekarzy i innych specjalistów oraz godzin pracy HC Medica.
 4. Przy rejestracji pacjent winien okazać dokument tożsamości potwierdzający jego tożsamość. Personel podczas rejestracji może zwrócić się o podanie następujących danych pacjenta: imię i nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu, adres poczty elektronicznej.
 5. Podczas rejestracji pacjent jest również zobowiązany do wypełnienia oświadczenia dot. przetwarzania danych osobowych.
 6. Rejestracja pacjenta odbywa się w poszanowaniu jego godności oraz zachowania prawa do prywatności.
 7. Personel administracji, na życzenie pacjenta, udziela informacji dotyczących zakresu usług świadczonych przez HC Medica osób udzielających konsultacji i wykonujących zabiegi oraz zakresu ich specjalizacji, najbliższych terminów wizyt i zabiegów, a także informacji dotyczących aktualnie obowiązującego standardowego cennika usług.

 

§5

 1. Warunkiem wykonania przez HC Medica usługi jest wyrażenie przez pacjenta pisemnej zgody na zabieg.
 2. Zgodę na zabieg może wyrazić pacjent pełnoletni, posiadający pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 3. HC Medica zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminów lub godzin wizyt, konsultacji, zabiegów w uzasadnionych przypadkach .
 4. HC Medica zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi w następujących przypadkach:
  a) gdy pacjent nie wyraził zgody na wykonanie usługi lub zgoda nie została udzielona w sposób prawidłowy, tj. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
  b) jeżeli stan pacjenta wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających lub innych środków, które mogłyby w ocenie personelu wpłynąć na wystąpienie ewentualnych powikłań w związku z wykonywaną usługą lub uniemożliwić lub utrudnić wykonanie usługi;
  c) jeżeli pacjent nie zastosował się do zaleceń personelu co do konieczności przygotowania się, w określony sposób do usługi, w tym w szczególności wykonania niezbędnych badań oraz przedłożenia ich we wskazanym terminie;
  d) jeżeli w ocenie lekarza pacjent nie kwalifikuje się do wykonania danej usługi, w tym w szczególności z uwagi na przedstawione przez pacjenta wyniki badan, a także z innych względów o charakterze medycznym lub zdrowotnym;
  e) jeżeli pacjent nie wyrazi zgody na czynności, których podjęcie jest konieczne do prawidłowego wykonania usługi, w tym w szczególności odmówi udzielenia informacji lub nie udzieli niezbędnych informacji koniecznych do prawidłowego wykonania usługi, bądź nie wypełni wszystkich stosowanych i wymaganych formularzy;
  f) jeżeli pacjent nie wyrazi zgody na wykonywanie dokumentacji zdjęciowej stanowiącej element dokumentacji medycznej,
  g) pacjent nie dokona płatności za usługę w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 5. W trakcie udzielania świadczenia zdrowotnego pacjent ma prawo do uzyskania wszystkich niezbędnych wyjaśnień, dotyczących wykonywanej usługi.
 6. Zarezerwowanie terminu wizyty w klinice HC Clinic równoznaczne jest z akceptacją Regulaminu. Podana godzina wizyty oznacza czas jej rozpoczęcia. Spóźnienie się może oznaczać skrócenie wykonywanego zabiegu lub jego odwołanie, jeśli Pracownik kliniki HC Clinic uzna, że nie może wykonać pełnego, wartościowego zabiegu w czasie jaki pozostał do kolejnej wizyty. Spóźnienie powyżej 15 minut, bez dodatkowej informacji ze strony pacjenta traktowane jest jako rezygnacja z wizyty i rozpatrywane jest jako wizyta nieodwołana. W przypadku spóźnienia się na zaplanowaną wizytę o więcej niż 15 minut, niezbędne jest skontaktowanie się z recepcją w celu potwierdzenia, czy wizyta może zostać zrealizowana w pierwotnie planowanym terminie.

 

 §6

Współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą

 1. HC Medica w celu zapewnienia prawidłowości leczenia i pielęgnacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, współdziała z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, udzielającymi świadczeń zdrowotnych na rzecz tych pacjentów.
 2. HC Medica oraz osoby udzielające w jej imieniu świadczeń zdrowotnych, udzielają innym podmiotom wykonującym działalność leczniczą informacji związanych z pacjentem w przypadku, gdy:
  a) pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy,
  b) zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób,
  c) zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie, związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód medyczny, uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń,
  d) obowiązujące przepisy prawa tak stanowią.
 3. HC Clinic udostępnia podmiotom wykonującym działalność leczniczą dokumentację medyczną pacjentów, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych.
 4. W razie potrzeby lekarz wydaje niezbędne zaświadczenia o stanie zdrowia i przysługujących uprawnieniach z tytułu stanu zdrowia lub stopnia niepełnosprawności, w tym także zaświadczenia o prawie do zasiłku chorobowego.
 5. Współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą odbywa się z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz z poszanowaniem praw pacjenta.

 

§7

Dokumentacja medyczna

 1. Dokumentacja medyczna pacjentów HC Clinic udostępniana jest na zasadach określonych właściwymi przepisami prawa, w tym w szczególności ustawa z dnia 6 listopada 2008 r o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta.
 2. Ze względów zdrowotnych pacjent umówiony na konsultację lub zabieg proszony jest o wypełnienie: karty pacjenta, wywiadu o stanie zdrowia oraz w przypadku zabiegu wypełnienie stosownych zgód do zakresu wykonywanych zabiegów. Pacjent może zostać również poproszony o wykonanie zdjęć do dokumentacji medycznej.
 3. Odpowiedzialność za prawidłowość i prawdziwość informacji wpisanych we wszystkich dokumentach ponosi wyłącznie pacjent.
 4. Za udostępnienie dokumentacji medycznej w postaci wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć – HC Medica nie pobiera opłaty.
 5. Za udostępnienie dokumentacji medycznej przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku – HC Medica nie pobiera opłaty.
 6. Za udostępnienie innej dokumentacji nie będącej dokumentacją medyczną HC Medica pobiera opłaty.
 7. Dokumentacja medyczna jest przechowywana przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu z wyjątkiem:
  a) dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,
  b) dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,
  c) zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,
  d) skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres: 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba, że pacjent odebrał skierowanie.
 8. Po upływie okresów przechowywania wymienionych w punkcie 7, dokumentacja zostaje zniszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła.

 

§8

Płatność za usługi

 1. Płatności za usługi realizowane w HC Medica dokonywane są przez pacjentów w dniu realizacji usług chyba, że strony postanowią inaczej.
 2. W przypadku wykonywania usług, dla których wymagana jest wpłata zadatku, jego wpłata jest równoznaczna z rezerwacją wyznaczonego terminu zabiegu. Wstępna rezerwacja terminu zabiegu dokonywana podczas wizyty kwalifikacyjnej ważna jest przez okres 2 dni roboczych następujących po dniu wizyty kwalifikacyjnej. W przypadku braku wpłaty zadatku w tym okresie, termin zabiegu jest anulowany. Płatność pozostałej należności winna być uregulowana w terminie ustalonym przez strony.
 3. Zadatek bezzwrotny przepada, gdy zabieg nie może odbyć się z przyczyn leżących po stronie pacjenta, a w szczególności w przypadku:
  a) nieprzybycia, odwołania lub nieodwołania wizyty,
  b) braku kompletnych wyników zleconych badań i nie dostarczeniu ich przez pacjenta we wskazanym terminie\
  c) nieprzestrzegania zaleceń personelu,
  d) nie przyjęcia zaleconych leków,
  e) złego stanu zdrowia pacjenta niepotwierdzonego zaświadczeniem lekarskim,
  f) pacjent nie dokona płatności za usługę w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 4. Zadatek bezzwrotny przepada w przypadku niedostarczenia kompletnych wyników zleconych badań najpóźniej na 5 dni roboczych przed planowanym zabiegiem. Dostarczenie wyników zleconych badań może być realizowane osobiście przez pacjenta lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: biuro@hcclinic.pl lub zabiegi@hcclinic.pl lub adresy emailowe sprzedawców na domenie @hcclinic.pl.
 5. Wszelkie płatności realizowane są gotówką, kartą płatniczą (kredytową) lub przelewem na wskazany rachunek wraz z ustaleniem terminu płatności. Płatność przelewem uznaje się za dokonaną w dniu zaksięgowania środków na rachunku bankowym HC Clinic.
 6. Potwierdzeniem zakupu usługi jest wystawiany paragon lub faktura VAT.
 7. Pacjent przed wystawieniem paragonu jest zobowiązany poinformować personel rozliczający wizytę o chęci wystawienia faktury VAT.

 

§9

 1. HC Clinic dla swoich pacjentów może organizować promocje.
 2. HC Clinic zastrzega sobie prawo do zmian promocji, a także przedłużenia lub skrócenia czasu trwania promocji. Promocja może być odwołana w każdej chwili w takiej samej formie w jakiej została ogłoszona z tym zastrzeżeniem, ze odwołanie jest bezskuteczne wobec osób, które uprzednio dokonały udziału w promocji.
 3. Szczegółowe zasady promocji zawierają w szczególności następujące informacje: czas trwania promocji, rodzaj promocji, przedmiot promocji, warunki udziału w promocji, promocyjne ceny.

 

§10

Przetwarzanie danych

 1. Dane osobowe pacjentów będą przetwarzane przez HC Clinic w celu:
  a) udzielenia świadczenia zdrowotnego (w tym, wystawienia skierowania, recepty) – na podstawie obowiązujących przepisów prawnych;
  b) realizacji praw pacjenta (przechowywania dokumentacji medycznej, jej udostępniania) – na podstawie obowiązujących przepisów prawnych;
  c) tworzenia dokumentacji medycznej indywidualnej zewnętrznej – na podstawie obowiązujących przepisów prawnych;
  d) przekazania informacji do Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej – na podstawie obowiązujących przepisów prawnych;
  e) wystawienia na życzenie pacjenta faktury VAT – na podstawie obowiązujących przepisów prawnych;
  f) kontaktu telefonicznego w sprawie wizyty.
 2. Przetwarzane dane osobowe mogą być wykorzystywane przez Administratora danych ze względu na jego interes prawny w związku z przestaniem, aktualnych promocji w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Dane przetwarzane będą przez okres wskazany w §7 Regulaminu.
 4. Dane osobowe podawane obowiązkowo na podstawie §10 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej prowadzonej w podmiotach leczniczych dla osób pozbawionych wolności oraz sposób jej przetwarzania (Dz.U.2016.258) obejmują:
  a) Imię i nazwisko,
  b) PESEL,
  c) Data urodzenia,
  d) Adres zamieszkania,
  e) Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego,
  f) Adres zamieszkania przedstawiciela ustawowego.
 5. Dane podawane dobrowolnie:
  a) Numer telefonu
  b) Adres e-mail
 6. Dane mogą zostać udostępnione w szczególności:
  a) osobom wykonującym zawód medyczny, w celu ochrony zdrowia, udzielania oraz zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych, utrzymania systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna;
  b) osobom upoważnionym przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym;
  c) podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
  d) osobom uprawnionym przez lekarza w klinice w celach kwalifikacji do procedury medycznej,
  e) organom władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych;
  f) podmiotom, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia;
  g) ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądy, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturze, lekarzowi sądowemu i rzecznikowi odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
  h) zakłady ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;
  i) dostawcom oprogramowania do prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej;
  j) podmiotom przetwarzającym na podstawie zawartej umowy, w celu ochrony zdrowia, udzielania oraz zarzadzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych, utrzymania systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobie której dane są przetwarzane przysługuje prawo do:
  a) dostępu do danych;
  b) sprostowania danych;
  c) usunięcia danych – w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych;
  d) ograniczenia przetwarzania – w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych;
  e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  f) przenoszenia danych – w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych:
  g) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych na podstawie wydanej uprzednio przez Państwo zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych odbywa się w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami.

 

§11

Prawa i obowiązki pacjenta

 1. Pacjentowi korzystającemu ze świadczeń zdrowotnych przysługują prawa określone w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach odrębnych.
 2. Informacja o prawach pacjenta udostępniana jest w HC Medica poprzez:
  a) okazanie przepisów ustawy, o której mowa w ust. 1, na wniosek pacjenta;
  b) umieszczenie spisu praw pacjenta w miejscu ogólnodostępnym.
 3. Pacjent, ma prawo do uzyskania od lekarza informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych i możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu.
 4. Udzielanie informacji innym osobom może mieć miejsce wyłącznie za zgodą pacjenta.
 5. Obowiązkiem lekarza jest udzielić pacjentowi wszelkich informacji niezbędnych do świadomego wyrażenia zgody a poszczególne świadczenia zdrowotne.
 6. HC Clinic informuje pacjenta, że warunkiem skuteczności leczenia jest przestrzeganie zaleceń lekarza.
 7. Do obowiązków pacjenta należy:
  a) przestrzeganie Regulaminu;
  b) przestrzeganie zakazów obowiązujących w HC Clinic
  c) przestrzeganie zasad higieny osobistej;
  d) stosowanie się do przepisów o bezpieczeństwie, higienie i zagrożeniu pożarowym;
  e) posiadanie przy sobie dokumentu potwierdzającego tożsamość;
  f) szanowanie mienia HC Clinic.
 8. Korzystanie przez pacjentów z telefonów komórkowych powinno się odbywać w sposób nie stwarzający uciążliwości dla innych pacjentów i personelu medycznego. Zabrania się prowadzenia rozmów telefonicznych w czasie wizyt.
 9. W przypadku agresywnego lub niezgodnego z zasadami współżycia społecznego zachowywania się pacjenta, lekarz ma prawo odmówić realizacji usługi.

 

Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące realizacji usług mogą być składane wyłącznie w formie pisemnej, droga elektroniczną na adres biuro@hcclinic.pl lub w formie pisemnej listem poleconym na adres: HC Medica ul. Legnicka 57 d lokal B/B 54-203 Wrocław
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od dat wpłynięcia reklamacji.
 3. Klienci zgłaszający reklamacje będą informowani o decyzji w formie pisemnej lub mailowej.

 

§13

Postanowienia końcowe

 1. Każdy pacjent korzystający z usług HC Clinic zobowiązany jest do przestrzegania zapisów wynikających z niniejszego Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonywania zobowiązań związanych z daną usługą będą rozstrzygane przez Sad Właściwy dla siedziby HC Clinic.
 3. HC Medica zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem, iż wprowadzone zmiany nie będą naruszały praw nabytych przez pacjentów przed wejściem w życie zmian niniejszego Regulaminu.
 4. Każdorazowo aktualny i ujednolicony tekst Regulaminu, dostępny jest na stronie internetowej oraz w Recepcji.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2022 r